Loại Dự án: Khu Dân Cư - Thương Mại

  • Quy mô118,95 ha
  • Số tầng6 khu
  • Diện tích90 đến 500 m2
  • Quy mô79 ha
  • Số tầng9 tiểu khu
  • Diện tích126 đến 350 m2

Tìm dự án

So sánh dự án

Không tìm thấy Dự án.
So sánh

Yêu thích

Vui lòng đăng nhập trước.
Xem yêu thích

Dự án gần đây